Vedtægter
Vedtægter

Vedtægter Odense Ishockey Klub (OIK)

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Odense Ishockey Klub (OIK). Foreningen har hjemsted i Odense Kommune.

Foreningen er medlem af

– Danmarks Ishockey Union – Jysk Ishockey Union – Samvirkende Idrætsklubber i Odense


§ 2. Formål

Foreningens formål er, at

– fremme ishockeysporten i Odense, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv at udbrede kendskabet til ishockey. – udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar for foreningen.


§ 3. Underafdelinger

Foreningen kan oprette underafdelinger, som opfylder Odense Kommunes regler om aktivitetstilskud.


§ 4. Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages alle, som kan tilslutte sig foreningens formål. Alle der officielt repræsentere OIK, skal være medlem af klubben, enten som aktiv eller passiv medlem. Passive medlemmer har ikke adgang til at dyrke ishockey, men er valgbare til bestyrelsen. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.


§ 5. Ind- og udmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Genindmeldelse i OIK kan kun ske, såfremt medlemmet ikke har kontingentrestance fra tidligere. Indmeldelse kan først ske, når restancen er betalt.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.

I forbindelse med overflytning til anden ishockeyklub skal skriftlig udmeldelse foreligge efter de til enhver tid gældende regler fra DIU.


§ 6. Kontingent og restance.

Kontingentet fastsættes af en generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Ved for sent indbetalt kontingent vil den efterfølgende kontingentopkrævning blive pålagt et gebyr.


§ 7. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Bestyrelsens beslutning herom kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer kan stemme for eksklusionen.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordnen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

Et medlem, der ekskluderes fra OIK, har mulighed for at klage til Danmarks Ishockey Union’s appeludvalg.


§ 8. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt inden udgangen af juni måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med 4 ugers varsel ved annoncering i klubben og på hjemmesiden. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag offentliggøres disse sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at det er tilgængeligt for medlemmerne senest én uge før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, og én forældre/værge til aktive medlemmer under 18 år.

For aktive medlemmer forudsættes medlemskab af foreningen i de sidste 4 måneder før generalforsamlingen, og at der ikke er kontingentrestance. For passive medlemmer forudsætter stemmeret medlemskab i 12 måneder før generalforsamlingen, og at der ikke er kontingentrestance.

Dog således, at passive medlemmer, der er meldt ind senest 1/6 2009 har stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Hver fremmødt har kun én stemme, uanset antallet af børn, der er medlem af OIK og uanset eventuelt eget medlemskab.


§ 9. Dagsorden for ordinær generalforsamling

1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse. 5. Bestyrelsens forslag til kontingent for den kommende sæson. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af formand (i lige år). 8. Valg af kasserer (i ulige år). 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 11. Valg af revisor og revisorsuppleant. 12. Eventuelt.


§ 10. Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning, at 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget jf. §§ 16 og 17.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af referent og dirigent.


§ 11. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med to ugers varsel ved annoncering i klubben og på hjemmesiden.

For så vidt angår krav til mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§ 12. Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsentanter for foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen består af fem til seks medlemmer: En formand, en næstformand, en kasserer, to bestyrelsesmedlemmer samt en repræsentant for et eventuelt professionelt selskab, der driver ishockey på OIKs licens.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed har formanden to stemmer. Der føres referat fra bestyrelsesmøderne.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten. Samtlige valg til bestyrelsen er toårige. Formand og et bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal. Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal. Et eventuelt professionelt selskab der driver ishockey på OIKs licens udpeger det 6. medlem til bestyrelsen.

Der vælges to suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne. Suppleanter vælges for et år. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, overtager denne bestyrelsesmedlemmets valgperiode. To revisorer vælges for en toårig periode, således at 1 revisor vælges på lige årstal, og 1 revisor vælges på ulige årstal. Der vælges revisorsuppleant for et år.

Fratræder formand eller kasserer i utide indtræder suppleanter og bestyrelsen kan konstituere sig selv, indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen udpeger en repræsentant til bestyrelsen for et eventuelt professionelt selskab der driver ishockey på OIKs licens.


§ 13. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive årsregnskab og statusopgørelse for det foregående år til revisoren. Årsregnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsregnskabet offentliggøres sammen med dagsorden til den ordinære generalforsamling.


§ 14. Revision

Revisoren skal hvert år forud for den ordinære generalforsamling gennemgå årsregnskabet og påse, at beholdningerne er til stede. Årsregnskabet skal forsynes med påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning. Der bør mindst en gang om året foretages uanmeldt kasseeftersyn.


§ 15. Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes udadtil af formanden og mindst yderligere et bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Kontoudtog fra banken skal sendes til både formand og kasserer.


§ 16. Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne, herunder ændring af formålsparagraffen, kan ske på enhver generalforsamling, når at 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 17. Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. For at beslutningen er gyldig kræves at 2/3 af de afgivne stemmer på hver ekstraordinær generalforsamling er for forslaget.

Eventuelt overskud ved ophør skal efter generalforsamlingens nærmere beslutning tilfalde foreninger eller sammenslutninger, der udfører børne- og ungdomsarbejde i Odense Kommune.


Nærværende vedtægt er vedtaget på generalforsamling den 3/6-2009


Formand Søren Mikkelsen 

Næstformand Niels Jørgen Nielsen